به گزارش عطاخبر، رامین نصرا… پور افزود: با توجه به برنامه ریزی آسفالت مسیر های مختلف سطح حوزه نسبت به نیاز آنها و اولویت اجرایی محلات، اقدامات وسیعی انجام پذیرفته و صدها تن آسفالت در آن محلات توزیع شده است و این روند همچنان تداوم دارد.

وی گفت: یکی دیگر از مسیرهایی که در برنامه کاری بود و هم اکنون توسط این معاونت اجرایی شده است کوچه حلاج یوسفی واقع در بیلانکوه شرقی بود که در دستور کار قرار گرفته و توزیع آسفالت در آن انجام پذیرفت.

پسندیدن(0)نپسندیدن(0)